Розпорядчі документи ВРУ, КМУ, МОН

 

ЛИСТИ МОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 14.09.2020 №1/9-525 "Щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти".

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 No 6/1060 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу соціальних фото- та відео робіт». Положення про захід розміщено на сайті https://dopomogadtp.com/ua. 

 

 

 

 

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020 No 1/9-406 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину».  ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

 

 

 

 

 

 

Лист МОН, ЦК Профспілки працівників освіти і науки № 1/9-162, № 02-5/202 від 17.03.20 року  "Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину"  

 

 

 
Розпорядчі документи ВРУ, КМУ, МОН:

 

ПОСТАНОВА КМУ від 27 березня 2022 р. № 385 "Деякі питання тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, в умовах воєнного стану". Порядок тимчасового переміщення (евакуації) та забезпечення умов для перебування на території України, де не ведуться бойові дії, або за межами України дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування. Порядок, що додається

 

Наказ МОН від 03.03.2021 №273  ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ДПА УЧНІВ, ЯКІ ЗАВЕРШУЮТЬ ЗДОБУТТЯ ПОЧАТКОВОЇ ТА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ (ЗАРЕЄСТРОВАНО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 16 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ ЗА № 338/35960)

 

ПОСТАНОВА КМУ № 184 від 10 березня 2021 року Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта”. Про затверрдження ПОЛОЖЕННЯ про Єдиний державний веб-портал цифрової освіти  “Дія. Цифрова освіта”

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ національно-патріотичного виховання ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Діюча нормативна база щодо ведення класного журналу:

· Закон України «Про повну загальну середню освіту» 

 
 
 
 
 

 

 

 

· Наказ МОН № 1096від 02.09.2020 року «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів початкових класів Нової української школи»

 

 

 
 
 

Нові знання - Вхід на сайт

 

Нормативно-правова база ЗДО: закони, освітні програми та постанови

Нормативно-правове забезпечення

 • Конституція України

Закони України:

 • «Про освіту» (редакція від 16. 01. 2020);
 • «Про дошкільну освіту» (редакція від 16. 07. 2019);
 • «Про охорону дитинства» (редакція від 09. 08. 2019);
 • «Про місцеве самоврядування в Україні» (редакція від 01. 03. 2020);
 • Конвенція про права дитини (редакція від 20.11.2014);
 • Базовий компонент дошкільної освіти;
 • Концепція національного патріотичного виховання дітей та молоді (редакція від 29. 07. 2019) та інших нормативних документів, які стосуються дошкільної освіти

Національна рамка кваліфікацій

НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ: ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Завдання дошкільної освіти

Стаття 7 Закону України «Про дошкільну освіту»

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

Освітня програма ЗДО

Освітні програми розробляються закладами освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів (Стаття 33 Закону України «Про освіту»). 

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти (Стаття 23 Закону України «Про дошкільну освіту»). 

Освітня програма має містити:

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти, за рішенням закладу дошкільної освіти, (П. 2 ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту»).

Зміст освітньої програми повинен передбачати:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей (П. 3 ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту»).

Педагогічна рада ЗДО

Стаття 20 закону України «Про дошкільну освіту»

 1. Схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
 2. формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 3. розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;
 4. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти тощо.

Навчально-методичне забезпечення: правові засади

 • Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про видавничу справу»;
 • Державний стандарт України «Видання. Основні види. Терміни та визначення»;
 • Базовий компонент дошкільної освіти;
 • Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 17.06.2008 № 537);

Нормативні документи щодо розроблення навчально-методичної літератури для дошкільної освіти

 1. Інструктивно-методичні рекомендації «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (лист Міністерства освіти і науки України від 28.02.2013 № 1/9-152);
 2. Методичні рекомендації щодо розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку (наказ МОН України від 12.05.2014 № 572);
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.11.2012 № 1298 «Про започаткування серії видань “Бібліотека дошкільника”».

Кадрове забезпечення системи дошкільної освіти

Постанова від 27 грудня 2019 р. № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

Кабінет Міністрів України постановив внести зміни до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2431). 

Постанова КМУ від 27.12.2019 № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково педагогічних працівників»

 • об’єднали два види підвищення кваліфікації (навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; стажування);
 • розширили інформацію про програму підвищення кваліфікації;
 • уточнили пункт про розробку та оприлюднення програми підвищення кваліфікації (суб’єкти підвищення кваліфікації можуть розробляти програми підвищення кваліфікації на основі типових програм підвищення кваліфікації, затверджені МОН; забезпечують відкритість і доступність інформації про кожну власну програму підвищення кваліфікації оприлюднюють на своїх сайтах)